Schriftelijke antwoorden over bericht ‘Verboden vlag overschaduwt Veteranendag’ PDF Afdrukken

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de schriftelijke vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (Beiden Groep Bontes/Van Klaveren) aan de minister van Defensie over een verboden vlag tijdens Veteranendag (ingezonden 25 juni 2014 met kenmerk 2014Z11939).
Tevens ontvangt u, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken, de antwoorden op de schriftelijke vragen van de leden Voordewind en Segers (beiden ChristenUnie), Dijkgraaf (SGP), Van Bommel (SP) en De Roon (PVV) aan de ministers van Defensie en van Buitenlandse Zaken over het bericht ‘Verboden vlag overschaduwt Veteranendag’ (ingezonden 25 juni 2014 met kenmerk 2014Z11966)
DE MINISTER VAN DEFENSIE
J.A. Hennis-Plasschaert

 

Antwoorden op de schriftelijke vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (Beiden Groep Bontes/Van Klaveren) aan de minister van Defensie over een verboden vlag tijdens Veteranendag (ingezonden 25 juni 2014 met kenmerk 2014Z11939)
1
Bent u bekend met het bericht “Verboden vlag overschaduwt Veteranendag”? 1)
Ja.
2
Klopt het dat de Indonesische ambassade bij de organisatie van Veteranendag heeft aangedrongen om de Morgenster-vlag tijdens het Nationaal Defilé niet te voeren?
3
Zo ja, waarom is Defensie gezwicht onder deze onacceptabele druk van buitenaf?
4
Zo nee, wat is dan de oorzaak van het feit dat de Morgenster dit jaar voor het eerst is verboden op Veteranendag?
De organisatie van de Veteranendag valt onder de verantwoordelijkheid van het Comité Nederlandse Veteranendag. Het veteranendefilé maakt deel uit van deze dag. In september 2013 heeft het comité besloten om vanwege het formele  karakter van het defilé, voortaan alleen regimentsvlaggen toe te staan en geen andere uitingen of boodschappen. Dit geldt voor alle veteranen.
Op het Malieveld staat het veteranen wel vrij om deze vlag of andere uitingen te dragen. Er is dus geen sprake van een verbod. Het comité heeft dit met de veteranenverenigingen besproken en zij hebben hiermee ingestemd. Ik heb dit ook gemeld aan uw Kamer tijdens het notaoverleg Veteranen van 23 juni jl.
5
Bent u bereid deze vlag toch toe te staan als teken voor respect voor de Nederlandse veteranen die in de jaren’60 vochten voor Nieuw-Guinea en voor de Papoea-gemeenschap in Nederland? Zo nee, waarom niet?
Het besluit is een verantwoordelijkheid van het comité. Ik heb begrip voor dit besluit.

 

Antwoorden op de schriftelijke vragen van de leden Voordewind en Segers (beiden ChristenUnie), Dijkgraaf (SGP), Van Bommel (SP) en De Roon (PVV) aan de ministers van Defensie en van Buitenlandse Zaken
over het bericht ‘Verboden vlag overschaduwt Veteranendag’ (ingezonden 25 juni 2014 met kenmerk 2014Z11966)
1
Bent u bekend met het bericht ‘Verboden vlag overschaduwt Veteranendag’? 1)
Ja.
2
Is het waar dat de Nederlandse veteranen niet de zogenaamde ‘Morgenster-vlag’ mogen voeren? Zo nee, wat is dan wel de situatie? Zo ja, door wie is dat besluit genomen?
3
Is het waar dat de Morgenster-vlag tijdens het Nationaal Defilé niet gevoerd mag worden vanwege de gevoeligheid in Indonesië? Is er met de Indonesische autoriteiten overleg geweest over deze kwestie? Zo ja, wat is hierbij de inzet van Nederland geweest? Hoe verhoudt deze inzet zich tot het standpunt van de Nederlandse regering ten opzichte van de Indonesische onderdrukking van de Papoea’s?
4
Deelt u de mening dat de Morgenster-vlag ook tijdens het Nationaal Defilé gevoerd mag worden? Deelt u de mening dat met het voeren van deze vlag ook een duidelijk signaal wordt afgegeven naar Indonesië waar het dragen van deze vlag verboden is? De organisatie van de Veteranendag valt onder de verantwoordelijkheid van het Comité Nederlandse Veteranendag. Het veteranendefilé maakt deel uit van deze
dag. In september 2013 heeft het comité besloten om vanwege het formele karakter van het defilé, voortaan alleen regimentsvlaggen toe te staan en geen andere uitingen of boodschappen. Dit geldt voor alle veteranen. Op het Malieveld staat het veteranen wel vrij om deze vlag of andere uitingen te dragen. Er is dus geen sprake van een verbod. Het comité heeft dit met de veteranenverenigingen besproken en zij hebben hiermee ingestemd. Ik heb dit ook gemeld aan uw Kamer tijdens het notaoverleg Veteranen van 23 juni jl. De Indonesische autoriteiten hebben in eerdere jaren hun bezwaren kenbaar gemaakt tegen het voeren van de Morgenster vlag, die in Indonesië verboden is. Er is echter geen druk uitgeoefend op het organiserend comité.
5
Bent u bereid om zo snel als mogelijk aan de desbetreffende veteranen duidelijk te maken dat zij in alle vrijheid de Morgenster-vlag mogen dragen tijdens het Nationaal-Defilé?

Het besluit is een verantwoordelijkheid van het comité. Ik heb begrip voor dit besluit.
6
Bent u bereid deze vragen nog vóór de Veteranendag op 28 juni te beantwoorden?
Ja.

 

 

downloadable als pdf