Begrotingsbehandeling BuZa en debat mensenrechtenbeleid PDF Afdrukken E-mailadres
vrijdag 25 november 2016 08:15
Beste mensen,

De begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken vond plaats op 23 en 24 november.
Papua werd hierin niet gememoreerd.

Wel is Papua ter sprake gekomen tijdens het mensenrechtendebat op 16 nov. jl.
In de bijlage vindt u de tekst/informatie voor zover het Papua en West Papua betreft .

Met hartelijke groet,
Stichting Pro Papua,
Koen J. de Jager

In de Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2017

VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 15 november 2016
De vragen zijn op 14 oktober 2016 voorgelegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken. Bij brief van 11 november 2016 zijn ze door de Minister van Buitenlandse Zaken beantwoord.

Vraag 125. Welke reizen zijn voorzien voor de mensenrechtenambassadeur?
Antwoord: De reizen van de Mensenrechtenambassadeur (MRA) hebben als doel de bevordering van mensenrechten. Bij de keuze van de landen wordt gekeken naar waar zorgen bestaan, maar ook naar waar kansen liggen om samen aan die bevordering te werken. Landen die nu in de planning staan, zijn Mexico, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Indonesië, China, Pakistan, Grote Meren, Iran. Deze reizen liggen nog niet allemaal vast, want zij zijn mede afhankelijk van de uitkomst van overleg met de betreffende landen. Daarnaast kan de MRA ook snel ingezet worden om in te spelen op actualiteiten, wat de planning fluïde maakt.

Vraag 169. Uit welke landen kwamen de diplomaten die Nederland in 2016 heeft getraind?
Antwoord: De deelnemers aan de trainingen voor buitenlandse diplomaten bij het Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael kwamen in 2016 uit (o.a. KJ))de volgende landen:

In Azië: o.a. uit Indonesië
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Notaoverleg Mensenrechtenbeleid 16 november 2016

Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking – Notaoverleg
https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/mensenrechtenbeleid

0.58.25 – 0.58.49 min. Raymond de Roon PVV
…..Nog even aandacht te vestigen op de mensenrechten van de bevolking van West Papua. De vrijheid van meningsuiting staat daar nog altijd onder druk, er worden door Indonesië nog altijd politieke gevangenen vastgehouden en ik zou de minister willen vragen om, als de minister president op handelsmissie gaat naar Indonesië volgende week dan ook met name aandacht te vragen voor die mensenrechtenschendingen in West Papua en ik vraag de minister hier een rectie op te geven.
1.11.02 – 1.11.44 min. Harry van Bommel SP
Dan de situatie in Papua, Indonesië. De onderdrukking door de Indonesische autoriteiten gaat alsmaar door. Nederland draagt bij aan training van Indonesische politie in deze regio. Bij Papua-organisaties zijn er zorgen, dat Nederlandse politietraining bijdraagt aan de instandhouding van de repressie. Kan de minister daarop ingaan. Wat de toegankelijkheid van dit gebied betreft heeft de Indonesische president vorig jaar beperkingen voor journalisten na tientallen jaren opgeheven. Maar ik begrijp, dat de praktijk weerbarstig is en het nog steeds vrijwel onmogelijk is, de provincie te bezoeken. Welke ontwikkelingen ziet de minister op dit gebied. Het is van groot belang, dat journalisten, maar zeker ook mensenrechtenorganisaties toegang tot deze regio krijgen. Kan dit het beste worden aangekaart tijdens de aanstaande economische missie naar Indonesië?
3.10.28 – 3.12.45 min. Bert Koenders
Ja, ik vind dat we ten aanzien van Papua de president een aantal bemoedigende stappen heeft aangekondigd, president Widodo, behalve openstelling van de provincie Papua en West Papua voor journalisten kondigde hij eveneens een gratie te verlenen aan vijf politieke gevangenen, iedereen die Indonesië kent weet dat dat een majeure stap is, bijvoorbeeld Filep Karma één van de Papua’s bekendste onafhankelijkheid activist en politiek gevangene is vervroegd vrijgelaten. Er zijn drie militairen veroordeeld wegens moord op twee burgers, president Widodo heeft aangegeven werk te willen maken van een meer structurele dialoog met Papua en te willen investeren in de sociale en economische ontwikkeling, de voormalige minister voor Politieke en Juridische en Veiligheidszaken heeft een taskforce ingericht om klachten over vermeende mensenrechten te onderzoeken, ik denk dat het van belang is, ik denk dat het niet ineens direct een prachtige situatie is, dat wil ik helemaal niet zeggen, ik vind dat echt nu belangrijke voortgang eerder wordt geboekt dan achteruitgang, ik denk dat het belangrijk is dat daarop voortgebouwd wordt, Natuurlijk blijven ook wij zorgen houden over het gebruik van geweld, de vrijheid van meningsuiting en de positie van lokale journalisten en mensenrechtenverdediging. Vertrouwenwekkende maatregelen zijn daarom denk ik op dit moment belangrijk, ik denk, ja, dat van belang is, er zijn nog altijd diverse zorgpunten die ik met u deel, u hebt er een aantal genoemd, waaronder de positie van lokale journalisten… president Witoog heeft tijden zijn bezoek ook benadrukt eerder, dat hij meer wil investeren in sociale en economische ontwikkeling in de provincies West Papua en Papua, Hij heeft ook een aantal recente stappen gezet in de richting van havenontwikkeling en uiteraard heb ik dat ook destijds tijdens mijn bezoek aan Indonesië aan de orde gesteld. En ik vind die taskforce van belang. U moet zich wel realiseren, dat wij dat dus zeer actief propageren en ondersteunen, maar u zult zich ook herinneren dat er ook nog een historische situatie is met betrekking tot West Papua en dat we dat dus op een manier moeten doen die zo effectief mogelijk is. En ik geloof, dat wij dat eigenlijk doen.
3.38.18 – 3.38.28 min. Joël Voordewind ChristenUnie
West Papua…ik geloof dat collega van Bommel daar ook naar vroeg, wat is de meerwaarde van het project dat we daar steunen en hoe ontwikkeld zich dat nu ten goede. Wij krijgen wat kritische berichten over van West Papuamensen zelf.
3.45.20 – 3.46.18 min. Raymond de Roon + motie
Tot slot voorzitter, de mensenrechtensituatie in West Papua; toen de minister ons voorhield wat er allemaal de laatste jaren over is gezegd vanuit Jakarta, moet ik zeggen, dat toen ik dat hoorde dat ik ook dacht, dat gaat vooruit, maar wat van belang is natuurlijk wat er op de grond gebeurt in West Papua en dat blijkt toch niet altijd te sporen met wat er in Jakarta op papier is gezet. Autoriteiten in West Papua beschouwen Jakarta als iets wat heel ver weg is en vandaar de volgende motie: De Kamer gehoord de beraadslaging, overwegende dat het nog altijd slecht is gesteld met de mensenrechten van de bevolking in West Papua, verzoekt de regering de mensenrechtensituatie in Papua tijdens het bezoek van de minister president aan Indonesië van 21 tot 24 november uitdrukkelijk aan de orde te stellen bijvoorbeeld ook in de toespraak van de minister president voor het Indonesisch parlement en gaat over tot de orde van de dag. Deze motie is medeondertekend door de collega’s Knops (CDA), Bisschop (SGP) en Voordewind (CU).
4.10.06 – 4.10.40 min. Bert Koenders
Voorzitter, dan kom ik op een aantal die gesteld zijn door de heer Voordewind: Ik ben het met hem eens, dat de situatie in West Papua belangrijk blijft, die politietraining, daar heb ik geen enkele aanwijzing voor dat die niet goed zou verlopen, integendeel, ik denk zelf dat het belangrijk is, we werken ook samen met de Europese Unie in West Papua dat is ook nodig, nogmaals, we hebben daar ook een historisch koloniale relatie mee, die gecompliceerd is, het is ook heel goed om met hun samen te werken die juist gericht op is daar waar de politie op moet treden, dat op een manier doet die veel meer in overeenstemming is met de mensenrechten.
4.17.06 – 4.18.18 min. Bert Koenders motie ontraden
Dan motie op stuk nr. 6: Die zou ik ook echt willen ontraden, want ik denk dat dit onverstandig is. Ik heb u gezegd, dat een aantal zaken positiever gaan in West Papua, ik heb ze zelf aan de orde gesteld, herhaaldelijk in de gesprekken met mijn collega Retno Marsudi Ik vind ook echt dat wij even moeten nadenken over waar Nederland nou het meest effectief kan zijn om echt wat te doen voor de mensen in West Papua. U weet ook dat wij een koloniaal verleden hebben en dat wij de territoriale integriteit van Indonesië accepteren. Dat betekend niet dat we niks mogen zeggen, integendeel, wij doen dat ook, we werken zelfs actief mee als het gaat om bijvoorbeeld elementen van die politietraining, maar ik vind het dus niet verstandig en misschien zelfs wel contraproductief als deze motie zou worden aangenomen.
4.23.16 – 4.23.39 min. Raymond de Roon inzake tijdstip stemming motie.
Ja, ik wil graag dat mijn motie over West Papua wel in stemming komt volgende week want dat gaat immers over wat volgende week in Indonesië door de minister president wel of niet moet worden gedaan.
Van Bommel (als voorzitter) : Dat is alleszins redelijk, ik stel voor dat we het voorstel van de heer de Roon volgen. Die motie wordt eruit gehaald omdat dat…. er ligt een deadline op… voor het uitvoeren van de motie.